Home Page

Update 2019-03-15 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) รวม 3 วัน 11.25 หน่วยกิต วันที่ 18 มี.ค. 62=3.00 หน่วยกิต (บ่าย) วันที่ 19 มี.ค. 62=6.50 หน่วยกิต (เช้า+บ่าย) วันที่ 20 มี.ค. 62=1.75 หน่วยกิต (เช้า) หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ (CMTE) แยกเป็นรายวันดังนี้ วันที่ 18 มี.ค. 62=3.0 คะแนน วันที่ 19 มี.ค. 62=5.0 คะแนน วันที่ 20 มี.ค. 62=2.0 คะแนน
|| Login||
=> F & Q
=> วัตถุประสงค์
=> วิธีดำเนินงาน
=> กลุ่มเป้าหมาย
=> กำหนดการ
=> ประโยชน์ที่ได้รับ
=> ดาวน์โหลด
=> ชื่อผู้ลงทะเบียน
=> พิมพ์หนังสือ
UTF-8
หน้าจอเหมาะสม
1024*768


ข้อมูลการลงทะเบียน
หน่วยงาน :
***
ชื่อหน่วยงานภายนอก :
(โปรดระบุชื่อ) ***
คำนำหน้า :
***
ชื่อ :
***
สกุล :
***
เลขที่บัตรประชาชน หรือรหัส 13 หลัก :
ระบุอีกครั้ง :
(1.ใช้พิมพ์ใบตอบรับ 2. ใช้ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ 3. ใช้ Login เข้าระบบสำหรับผู้นำเสนอผลงาน)
ตำแหน่ง :
***
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :
โทรศัพท์ :
***
โทรสาร :
***
อีเมลล์ :
***
การเข้าร่วม : (49/200)
  *** (กรุณาแนบไฟล์ Word ขนาดไม่เกิน 50 Mb)
  เรื่องที่ 1
  แนบไฟล์ ***
  นำเสนอโดย : ***
  เสนอใน Symposium : ***
   
  เรื่องที่ 2
  แนบไฟล์
  นำเสนอโดย :
  เสนอใน Symposium :
   
  เรื่องที่ 3
  แนบไฟล์
  นำเสนอโดย :
  เสนอใน Symposium :
   
  เรื่องที่ 4
  แนบไฟล์
  นำเสนอโดย :
  เสนอใน Symposium :
   
  เรื่องที่ 5
  แนบไฟล์
  นำเสนอโดย :
  เสนอใน Symposium :
   
อุปกรณ์ที่ใช้ในการนำเสนอ : LCD Projector
  บอร์ดจัดโปสเตอร์
  เครื่องฉายสไลด์
   
เลือกประเภทอาหาร : อาหารทั่วไป
(เชิงสำรวจ) อาหารอิสลาม
  อาหารมังสวิรัติ
   
หมายเหตุ : 1. ไม่เสียค่าลงทะเบียน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมต้องได้รับอนุมัติจากต้นสังกัด
  2. ผู้นำเสนอผลงาน โปรด Login เข้าระบบเพื่อตรวจสอบไฟล์แนบของท่าน โดยสามารถอัพโหลดหรือลบไฟล์แนบได้ด้วยตัวท่านเอง
 
       


© พัฒนาโดย...ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ...กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์