Home Page

Update 2019-03-15 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) รวม 3 วัน 11.25 หน่วยกิต วันที่ 18 มี.ค. 62=3.00 หน่วยกิต (บ่าย) วันที่ 19 มี.ค. 62=6.50 หน่วยกิต (เช้า+บ่าย) วันที่ 20 มี.ค. 62=1.75 หน่วยกิต (เช้า) หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ (CMTE) แยกเป็นรายวันดังนี้ วันที่ 18 มี.ค. 62=3.0 คะแนน วันที่ 19 มี.ค. 62=5.0 คะแนน วันที่ 20 มี.ค. 62=2.0 คะแนน
|| Login||
=> F & Q
=> วัตถุประสงค์
=> วิธีดำเนินงาน
=> กลุ่มเป้าหมาย
=> กำหนดการ
=> ประโยชน์ที่ได้รับ
=> ดาวน์โหลด
=> ชื่อผู้ลงทะเบียน
=> พิมพ์หนังสือ
UTF-8
หน้าจอเหมาะสม
1024*768


วิธีดำเนินงาน
ดำเนินการรับบทคัดย่อ online
  1. ดำเนินการรับบทคัดย่อ online (1-31 ธันวาคม 2561)
  2. คณะกรรมการพิจารณาผลงาน (1-31 มกราคม 2562)
 

3. กรณีมีแก้ไขส่งคืนเจ้าของผลงานเพื่อปรับปรุงแก้ไข (1-15 กุมภาพันธ์ 2562)

  4. ประกาศลำดับรายชื่อผู้นำเสนอผลงานทางเว็บไซต์ http://register.dmsc.moph.go.th/62 (16 กุมภาพันธ์ 2562)
กติกานำเสนอผลงำน
  1. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ตามรูปแบบที่กำหนด
  2. การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)
       2.1 มีเวลาในการนำเสนอเรื่องละ 12 นาที ตอบข้อซักถาม 3 นาทีและจะหยุดการนำเสนอที่ 15 นาที เพื่อไม่ให้เกิดการล่วงล้ำเวลาของผู้นำเสนอเรื่องถัดไป
       2.2 ผู้นำเสนอผลงานจะต้องนำไฟล์ไปตรวจสอบที่ห้องรับสไลด์ก่อนนำเสนออย่ำงน้อย 2 ชั่วโมง
  3. การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation)
       3.1 ขนาดของโปสเตอร์ 90 X 150 เซนติเมตร
       3.2 ผู้นำเสนอต้องติดโปสเตอร์ของตนเองลงบนบอร์ดที่จัดไว้ด้วยเทปกาว 2 หน้า สำหรับติดบอร์ดให้ผู้นำเสนอจัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง
       3.3 ให้ผู้เสนออยู่ประจำบอร์ดในเวลาที่กำหนดเพื่อให้คณะกรรมการซักถามในประเด็นที่สงสัย
หมายเหตุ
  บทคัดย่อที่ได้รับการคัดเลือกและได้มีการนำเสนอ จะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง
  บทคัดย่อที่ได้รับการคัดเลือก จะนำไปจัดพิมพ์ลงในหนังสือรวมบทคัดย่อทุกเรื่อง
  ส่งบทคัดย่อภายในเวลาและตามรูปแบบที่กำหนดเท่านั้นจึงจะได้รับการพิจารณาเข้า ประกวดรางวัลนำเสนอผลงานทางวิชาการและตีพิมพ์ในเอกสารบทคัดย่อ


© พัฒนาโดย...ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ...กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์