Home Page

Update 2019-03-15 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) รวม 3 วัน 11.25 หน่วยกิต วันที่ 18 มี.ค. 62=3.00 หน่วยกิต (บ่าย) วันที่ 19 มี.ค. 62=6.50 หน่วยกิต (เช้า+บ่าย) วันที่ 20 มี.ค. 62=1.75 หน่วยกิต (เช้า) หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ (CMTE) แยกเป็นรายวันดังนี้ วันที่ 18 มี.ค. 62=3.0 คะแนน วันที่ 19 มี.ค. 62=5.0 คะแนน วันที่ 20 มี.ค. 62=2.0 คะแนน
|| Login||
=> F & Q
=> วัตถุประสงค์
=> วิธีดำเนินงาน
=> กลุ่มเป้าหมาย
=> กำหนดการ
=> ประโยชน์ที่ได้รับ
=> ดาวน์โหลด
=> ชื่อผู้ลงทะเบียน
=> พิมพ์หนังสือ
UTF-8
หน้าจอเหมาะสม
1024*768


วัตถุประสงค์
 
           1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขให้แพร่หลาย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
           2. เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข และทุกเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ได้นำเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป
   
   


© พัฒนาโดย...ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ...กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์