Home Page

Update 2019-03-15 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) รวม 3 วัน 11.25 หน่วยกิต วันที่ 18 มี.ค. 62=3.00 หน่วยกิต (บ่าย) วันที่ 19 มี.ค. 62=6.50 หน่วยกิต (เช้า+บ่าย) วันที่ 20 มี.ค. 62=1.75 หน่วยกิต (เช้า) หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ (CMTE) แยกเป็นรายวันดังนี้ วันที่ 18 มี.ค. 62=3.0 คะแนน วันที่ 19 มี.ค. 62=5.0 คะแนน วันที่ 20 มี.ค. 62=2.0 คะแนน
|| Login||
=> F & Q
=> วัตถุประสงค์
=> วิธีดำเนินงาน
=> กลุ่มเป้าหมาย
=> กำหนดการ
=> ประโยชน์ที่ได้รับ
=> ดาวน์โหลด
=> ชื่อผู้ลงทะเบียน
=> พิมพ์หนังสือ
UTF-8
หน้าจอเหมาะสม
1024*768


เอกสารประกอบ
รายงานอาหาร (ดูข้อมูล) กลุ่มผู้ลงทะเบียน (ดูข้อมูล) รูปแบบนำเสนอ (ดูข้อมูล) อุปกรณ์ที่ใช้ (ดูข้อมูล) ห้องที่นำเสนอ (ดูข้อมูล)
รายงานหน่วยงาน/ผู้เข้ารวม (ดูข้อมูล) รายงานหน่วยงาน/การนำเสนอ (ดูข้อมูล)
รายการ ดาวน์โหลด วันที่ประกาศ วันที่ปรับปรุง
โครงการประชุมวิชาการครั้งที่ 27 PDF 2019-01-09 -
แผนดำเนินการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ PDF 2018-11-17 -
กำหนดการประชุม PDF 2018-11-17 2019-03-15
รูปแบบบทคัดย่อ PDF DOC 2018-11-17 -
รายละเอียดการนำเสนอแต่ละสาขา DOC 2018-11-30 -
กติกานำเสนอผลงาน PDF 2019-01-28 -
แบบใบสมัครประกวดผลงานรางวัล DMSc Awards PDF DOC 2018-12-17 -
คำแนะนำสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการโดยโปสเตอร์ PDF 2019-02-21 2019-03-15
โปสเตอร์ ห้อง1 สาขานวัตกรรมด้านโรค PDF 2019-02-21 -
โปสเตอร์ ห้อง2 สาขานวัตกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค PDF 2019-02-22 2019-02-26
โปสเตอร์ ห้อง3 สาขาเครือข่ายห้องปฏิบัติการฯ PDF 2019-02-22 2019-02-26
บรรยาย ห้อง1 สาขานวัตกรรมด้านโรค PDF 2019-02-21 -
บรรยาย ห้อง2 สาขานวัตกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค PDF 2019-02-21 2019-03-08
บรรยาย ห้อง3 สาขาเครือข่ายห้องปฏิบัติการฯ PDF 2019-02-21 -
บรรยาย ห้อง4 Medical Science Symposium PDF 2019-02-21 -
ผลการพิจารณารางวัล DMSc Award PDF 2019-02-25 -


© พัฒนาโดย...ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ...กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์