Home Page

Update 2019-01-15 ปรับปรุงกำหนดการ !!! รับสมัคร DMSc Award ภายใน 26 มกราคม 2562
|| Login||
=> F & Q
=> วัตถุประสงค์
=> วิธีดำเนินงาน
=> กลุ่มเป้าหมาย
=> กำหนดการ
=> ประโยชน์ที่ได้รับ
=> ดาวน์โหลด
=> ชื่อผู้ลงทะเบียน
=> พิมพ์หนังสือ
UTF-8
หน้าจอเหมาะสม
1024*768


 
 
ล็อกอินเข้าสู่ระบบที่นี่
   
Username :  
(เลขที่บัตรประชาชน / รหัส 13 หลัก)
   
Password :  

(รหัสอ้างอิง / รหัสผ่าน) ตรวจสอบจากเมนู พิมพ์ใบตอบรับ

   
                                   
     
  สำหรับผู้ใช้งานดังนี้  
  1. ผู้ดูแลข้อมูลระบบ ใช้ตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน  
  2. ผู้นำเสนอผลงาน ใช้ตรวจสอบและอัพโหลดไฟล์นำเสนอผลงาน  
   


© พัฒนาโดย...ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ...กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์