ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ Development By Pornphitak

Home Page

Update 2019-01-15 ปรับปรุงกำหนดการ !!! รับสมัคร DMSc Award ภายใน 26 มกราคม 2562
|| Login||
=> F & Q
=> วัตถุประสงค์
=> วิธีดำเนินงาน
=> กลุ่มเป้าหมาย
=> กำหนดการ
=> ประโยชน์ที่ได้รับ
=> ดาวน์โหลด
=> ชื่อผู้ลงทะเบียน
=> พิมพ์หนังสือ
UTF-8
หน้าจอเหมาะสม
1024*768


Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
 
การลงทะเบียน ( <<<< >>>> )
           ผ่านระบบออนไลน์ผู้นำเสนอผลงาน 1-31 ธ.ค. 61 ผู้เข้าร่วม 1-31 ม.ค. 62 ไม่มีค่าลงทะเบียน
 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

           เว็บไซด์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ www.dmsc.moph.go.th
           E-mail : technical.plan@dmsc.mail.go.th


© พัฒนาโดย...ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ...กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์