ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ Development By Pornphitak

Home Page

Update 2019-03-15 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) รวม 3 วัน 11.25 หน่วยกิต วันที่ 18 มี.ค. 62=3.00 หน่วยกิต (บ่าย) วันที่ 19 มี.ค. 62=6.50 หน่วยกิต (เช้า+บ่าย) วันที่ 20 มี.ค. 62=1.75 หน่วยกิต (เช้า) หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ (CMTE) แยกเป็นรายวันดังนี้ วันที่ 18 มี.ค. 62=3.0 คะแนน วันที่ 19 มี.ค. 62=5.0 คะแนน วันที่ 20 มี.ค. 62=2.0 คะแนน
|| Login||
=> F & Q
=> วัตถุประสงค์
=> วิธีดำเนินงาน
=> กลุ่มเป้าหมาย
=> กำหนดการ
=> ประโยชน์ที่ได้รับ
=> ดาวน์โหลด
=> ชื่อผู้ลงทะเบียน
=> พิมพ์หนังสือ
UTF-8
หน้าจอเหมาะสม
1024*768


Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
 
การลงทะเบียน ( <<<< >>>> )
           กรณีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว สามารถเข้าร่วมงานได้ โดยไม่ได้รับคูปองอาหาร และเอกสารประกอบการประชุม (สามารถ scan QR Code ได้) สำหรับนักเทคนิคการแพทย์และเภสัชกรสามารถเซ็นต์ชื่อเพื่อเก็บสะสะมคะแนนการศึกษาต่อเนื่องบริเวณหน้างานได้ และอยู่ระหว่างการยื่นขอคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

           เว็บไซด์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ www.dmsc.moph.go.th
           E-mail : technical.plan@dmsc.mail.go.th


© พัฒนาโดย...ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ...กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์