ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ Development By Pornphitak

Home Page

Update 2018-04-09   อัพโหลดไฟล์นำเสนอต่างๆ
|| Login||
=> หลักการและเหตุ
=> วัตถุประสงค์
=> วิธีดำเนินงาน
=> กลุ่มเป้าหมาย
=> กำหนดการ
=> ประโยชน์ที่ได้รับ
=> Download
=> ชื่อผู้ลงทะเบียน
=> พิมพ์หนังสือ
UTF-8
หน้าจอเหมาะสม
1024*768


Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
 
 
ไฟล์นำเสนอต่างๆ
           ตรวจสอบได้ที่นี่ ดาวน์โหลด
 
การลงทะเบียน ( <<<< >>>> )
           ผ่านระบบออนไลน์ เริ่มวันที่ 3 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 รับจำนวนจำกัด 1,000 ท่าน ไม่เสียค่าลงทะเบียน
 
กำหนดส่งบทคัดย่อ
           ผ่านระบบออนไลน์ เริ่มวันที่ 3 - 31 ธันวาคม 2560 ส่งบทคัดย่อภายในกำหนดเวลา
จึงจะได้รับการพิจารณาเข้าประกวดรางวัลนำเสนอผลงานทางวิชการและตีพิมพ์ในเอกสารบทคัดย่อ
(ผ่านระบบออนไลน์รับ กรุณาแนบเป็นไฟล์ Word เพื่อให้กรรมการพิจารณา)
 

รายละเอียดเพิ่มเติม: เว็บไซด์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ http://www.dmsc.moph.go.th หรือติดต่อสอบถาม : โทร 029510000

           สอบถามการลงทะเบียนออนไลน์ คุณประวัติ/คุณธิดารัตน์ ต่อ 99042
           สอบถามข้อมูลทั่วไป คุณสมถวิล/คุณธิดารัตน์ ต่อ 99187
           E-mail : technical.plan@dmsc.mail.go.th


© พัฒนาโดย...ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ...กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์