ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ Development By Pornphitak

Home Page

Update 2017-03-27   อัพโหลดไฟล์ Keynote Speech 1
|| Login||
=> หลักการและเหตุ
=> วัตถุประสงค์
=> วิธีดำเนินงาน
=> กลุ่มเป้าหมาย
=> กำหนดการ
=> ประโยชน์ที่ได้รับ
=> Download
=> ชื่อผู้ลงทะเบียน
=> พิมพ์หนังสือ
UTF-8
หน้าจอเหมาะสม
1024*768


Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำหรับผู้นำเสนอผลงาน
            ท่านสามารถพิมพ์หนังสือ เรื่อง ขอแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกและจัดลำดับการนำเสนอผลงานวิชาการ
ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๒๕ ของตัวท่านเอง ได้ที่เมนู พิมพ์หนังสือ
 
การลงทะเบียนหน้างาน
            ให้สำหรับผู้ที่ต้องการเก็บคะแนนหน่วยกิตของเภสัชกร นักเทคนิกการแพทย์ และพยาบาล หรือผู้สนใจทั่วไป
 
กำหนดรับสมัครประกวดผลงานรางวัล DMSc Award
            ระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2560 โดยติดต่อที่คุณ ธิดารัตน์ / รัฐพล 99187 ดาวน์โหลด
 
การลงทะเบียน ( <<<< มีผู้ลงทะเบียนครบตามกำหนดแล้ว >>>> )
           ผ่านระบบออนไลน์ เริ่มวันที่ 14 ธันวาคม 2559 - 15 กุมภาพันธ์ 2560 รับจำนวนจำกัด ไม่เสียค่าลงทะเบียน
           ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ www.dmsc.moph.go.th
           ติดต่อสอบถาม : โทร 0-2951-0000 ติดต่อ E-mail technical.plan@dmsc.mail.go.th
           การลงทะเบียนออนไลน์ คุณประวัติ ต่อ 99042 / คุณรัฐพล ต่อ 99187
           สอบถามข้อมูลทั่วไป คุณธิดารัตน์ / คุณศรัณยา ต่อ 99187
 
กำหนดส่งบทคัดย่อ
           ผ่านระบบออนไลน์ เริ่มวันที่ 14 ธันวาคม 2559 - 15 มกราคม 2560 ส่งบทคัดย่อภายในกำหนดเวลา
จึงจะได้รับการพิจารณาเข้าประกวดรางวัลนำเสนอผลงานทางวิชการและตีพิมพ์ในเอกสารบทคัดย่อ
(ผ่านระบบออนไลน์รับ กรุณาแนบเป็นไฟล์ Word เพื่อให้กรรมการพิจารณา)
 

ติดต่อ : ลงทะเบียนทางเว็บไซต์

           http://register.dmsc.moph.go.th/60   หรือ   http://www.dmsc.moph.go.th


© พัฒนาโดย...ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ...กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์